کانون بازنشستگان آموزش وپرورش در سال 1380 به همت جناب آقای قدس راثی شروع به کارکرد ودر حال حاضر به ریاست جناب آقای تیمور دربیگی واعضاء هئیت مدیره به فعالیت خود ادامه میدهد.تعداد بازنشستگان عضو کانون4655  نفر میباشد که با پرداخت ماهیانه حق عضویت درانجام فعالیتهای جانبی در امر همیاری به یکدیگر سهیم میباشند.

 

اهم فعالیت های کانون بازنشستگان آموزش و پرورش :

1- تشکیل صندوق تعاون و پیگیری واریز سود ماهیانه آن به حساب اعضا

2-عیادت و سرکشی از بازنشستگان بیمار

3-تهیه ویلچر و واکر و در اختیار گذاشتن رایگان آن  

4-حضور مستمرروزانه در محل کانون جهت پاسخگویی به مراجعه کنندگان

5-شرکت اعضاء در فعالیت های فرهنگی وورزشی خانه امید

7-حضور در جلسات ماهیانه کانونهای استان

8-توزیع بخشنامه ها و اطلاع رسانی در زمینه های گردشگری مانند تورهای یک روزه داخل شهرو...

 

شماره تماس : 32228137