کانون بازنشستگان اقتصاد و دارایی در سال 1381 به همت سرکار خانم نرگس بیگم مصطفوی شروع به کارکرد ودر حال حاضر به ریاست جناب آقای یحیی ضمیری واعضاء هئیت مدیره به فعالیت خود ادامه میدهد.تعداد بازنشستگان عضو کانون 93 نفر میباشد که با پرداخت ماهیانه حق عضویت درانجام فعالیتهای جانبی در امر همیاری به یکدیگر سهیم میباشند.

اهم فعالیت های کانون بازنشستگان اقتصادی و دارایی:

1-پرداخت وام 5000000 ریالی در اقساط 10 ماهه  به 47 نفر از اعضاء این کانون

2-ارسال مدارک هزینه های پزشکی مازاد بر بیمه تکمیلی طبق تعرفه  موجود به تهران(وزارت کشور)

3-عیادت و سرکشی از بازنشستگان بیمار

4-حضور مستمرروزانه در محل کانون جهت پاسخگویی به مراجعه کنندگان

5-شرکت اعضاء در فعالیت های فرهنگی وورزشی خانه امید

6-تامین هزینه های مالی با همکاری و کمک  مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی ،در زمینه  تدارک ملزومات اداری و همچنین هزینه های سفرهای هیئت مدیره جهت شرکت در جلسات کانون دارایی در مرکز و استانهای دیگر

7-حضور در جلسات ماهیانه کانونهای استان

8-توزیع ماهنامه مستوفیان

شماره تماس:                 32267102    

کانون اقتصاد و دارائی گلستان